poniedziałek 10 sierpień, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Informacja po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty

środa 01 lipiec, 2020
fot. Grupa Azoty fot. Grupa Azoty

Informacja po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty ZAK S.A.

 

30 czerwca 2020 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna.

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały podjęte uchwały zatwierdzające:

sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019,

skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019,

sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019,

sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło również uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019, na mocy której zysk netto osiągnięty przez Spółkę za rok obrotowy 2019 w wysokości 126.082.894,71 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt jeden groszy) został podzielony w następujący sposób:

75.827.103,80 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy sto trzy złote osiemdziesiąt groszy) przeznacza się na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy, tj. w wysokości 1,33 zł (słownie: jeden złoty trzydzieści trzy grosze) na jedną akcję,

50.255.790,91 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy.

Dzień dywidendy został ustalony na 14 lipca 2020 roku, a termin wypłaty dywidendy na 30 lipca 2020 roku.

Członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki udzielono absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały powołujące członków Rady Nadzorczej na kolejną XI kadencję, w składzie:

1. Anna Zarzycka-Rzepecka - Przewodnicząca Rady Nadzorczej,

2. Zbigniew Dziemidowicz

3. dr Grzegorz Peczkis,

4. Monika Saracyn,

5. dr Bogdan Tomaszek,

6. dr Ewa Wolff – wybrana z ramienia pracowników Spółki.

Uchwały weszły w życie z dniem 30 czerwca 2020 roku.

REKLAMA
© 2020 Radio Nysa