sobota 22 czerwiec, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Praca w Urzędzie

piątek 22 lipiec, 2022

Urząd Miejski w Nysie poszukuje kandydata do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym podinspektora w Wydziale Finansowym w ramach umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika, podczas jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

1. Wymagania kwalifikacyjne na wymienione stanowisko:

 1. wykształcenie wyższe lub średnie i trzyletni staż pracy,
 2. doświadczenie zawodowe: mile widziany staż pracy przy wykonywaniu czynności związanych z niżej wymienionym zakresem zadań,
 3. predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, nienaganne zachowanie, dobra organizacja pracy, chęć do nabywania wiedzy, sumienność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Organizacja pracy polegająca w szczególności na:

a) inicjowaniu i podejmowaniu przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Nysie;

b) bieżącym monitorowaniu zmian w obowiązujących przepisach w zakresie wykonywanych czynności oraz ich odpowiednim stosowaniu;

c) aktywnej współpracy z poszczególnymi stanowiskami pracy Wydziału Finansowego oraz pozostałymi wydziałami tutejszego Urzędu;

d) przestrzeganiu terminowego załatwiania spraw, wszelkich instrukcji obowiązujących w Urzędzie Miejskim w Nysie i dyscypliny pracy;

e) okresowym przeglądzie (co najmniej raz na kwartał) prowadzonych akt spraw w celu wychwycenia zaistniałych nieprawidłowości;

f) przestrzeganiu i doskonaleniu obowiązującego obiegu dokumentacji oraz doskonaleniu systemu ZSI Urząd.NT;

g) kompletowaniu, przechowywaniu i zabezpieczaniu akt oraz dokumentów;

h) właściwej obsłudze i zabezpieczeniu dostępu danych objętych systemem komputerowym;

i) przygotowywaniu i przekazywaniu akt do archiwum.

2. Sporządzanie list płac, naliczanie wynagrodzeń z uwzględnieniem wszelkich dodatków i potrąceń dla:

a) osób zatrudnionych w ramach współpracy z Urzędem Pracy;

b) inkasentów podatków i opłaty skarbowej;

c) osób pobierających diety radnych i sołtysów;

d) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

e) osób które mają przyznane stypendia np.: naukowe, mieszkaniowe i sportowe;

f) osób powołanych na ćwiczenia wojskowe – świadczenie pieniężne rekompensujące utracone dochody ze stosunku pracy;

g) innych osób którzy mają wypłacane środki z innego tytułu niż umowa o pracę, umowa zlecenie i o dzieło.

3. W zakresie płac (zakres prac podzielony na dwa stanowiska-odrębne pismo):

a) sporządzanie listy płac dla pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę oraz umów zleceń i o dzieło;

b) współpraca z wydziałami/biurami/samodzielnymi stanowiskami na odcinku tworzenia właściwej dokumentacji płacowej;

c) kompletowanie oświadczeń i deklaracji zgody od osób w zakresie potrąceń z list płac;

d) dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń na podstawie zajęcia komorniczego, korespondencja z komornikami;

e) wypłacanie świadczeń socjalnych na podstawie otrzymanej dokumentacji;

f) naliczanie i uzgadnianie (z drugim stanowiskiem ds. płac) wartości potrąceń wg list płac w zakresie wynagrodzeń i świadczeń pieniężnych w tym:

g) miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;

h) składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i ubezpieczenie zdrowotne;

i) pozostałych zobowiązań pracowniczych.

j) eksport przelewów z wygenerowanych list płac do systemu bankowego;

k) wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków;

l) przygotowywanie danych dla wydziałów merytorycznych do sporządzania tzw. metryczek (rotacyjne ze współpracownikiem).

m) w module EWKA:

  • księgowanie metryczek;
  • rozksięgowywanie list płac na poszczególne składniki płacowe i potrącenia;
  • uzgadnianie transakcji w zakresie wypłaty wynagrodzeń na:
 • koncie 130 wydatki – zgodność do § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4140
  w korespondencji z kontami zespołu „4”;
 • kontach 225, 229, 231, 240;

n) coroczne generowanie i drukowanie kart wynagrodzeń;

4. W zakresie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych:

a) prowadzenie ewidencji zasiłków chorobowych wg obowiązujących przepisów ZUS;

b) naliczanie zasiłków chorobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

c) zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz zmiany danych osoby ubezpieczonej,

d) zgłoszenia danych członków rodzin, wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych;

e) rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, zasiłków chorobowych i wypadkowych;

f) dokonywanie korekt rozliczeń składek ZUS;

g) sporządzanie rocznych raportów imiennych dla pracowników lub comiesięcznych na wniosek pracownika (ZUS RMUA);

h) sporządzanie rocznych raportów składek społecznych i zdrowotnych pracowników;

i) kompletowanie i przekazywanie do ZUS innych dokumentów niezbędnych do realizacji świadczeń;

j) wystawianie zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących wynagrodzeń pracowników, do których pracodawca zobowiązany jest przepisami prawa (np. Rp-07).

5. Prowadzenie korespondencji zewnętrznej w zakresie spraw płacowych.

6. W zakresie dokumentacji dotyczącej pobranych zaliczek na podatek od wynagrodzeń i świadczeń pieniężnych o których mowa w pkt 2 i 3 sporządzanie:

a) informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT- 11 oraz przekazywanie ich w ustawowych terminach do Urzędów Skarbowych;

b) informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych PIT-8C;

c) informacji o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich PIT-R;

d) oraz innych dokumentów jeżeli wynika to z przepisów.

Doręczanie w/w dokumentów adresatom i właściwym miejscowo Urzędom Skarbowym w ustawowych terminach.

7. Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym.

8. Sporządzanie poleceń przelewów na podstawie zatwierdzonych dokumentów celem ich realizacji.

9. Przestrzegania dokonywania terminowych płatności.

10. Pracownicze plany kapitałowe (PPK).

11. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Nysie w zakresie przygotowywania dokumentacji i występowania z wnioskiem o zwrot poniesionych kosztów w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

12. Sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń za pośrednictwem portalu sprawozdawczego i innych sprawozdań, zestawień i raportów.

13. Współpraca z innymi stanowiskami pracy przy sporządzaniu wszelkich sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw.

14. Księgowanie wyciągu bankowego – „Rachunek płacowy” z dnia w którym zostały wypłacone wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę Urzędu Miejskiego w Nysie.

15. Obsługa systemu PROTON – elektroniczny obieg dokumentów.

16. W zakresie kontroli wewnętrznej ściśle przestrzeganie przepisów zawartych w dokumentacji opisującej przyjęte zasady prowadzenia rachunkowości oraz instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych.

17. Przestrzeganie i stosowanie przepisów zawartych w ustawach i przepisach wykonawczych wynikających z zakresu czynności, między innymi ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych.

18. Inicjowanie zmian w wewnętrznych uregulowaniach Urzędu Miejskiego w Nysie, a dot. Wydziału Finansowego.

19. Przygotowywanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wykonywanych obowiązków.

20. Wykonywanie innych poleceń przełożonych wynikłych z potrzeb Wydziału Finansowego i Urzędu Miejskiego, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

3. Szczegółowe prawa i obowiązki:

 • przetwarzanie danych osobowych wynikających z zakresu obowiązków pracowniczych,
 • obsługa systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład, służących do przetwarzania danych,
 • należyte i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych określonych w zakresie czynności,
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej i danych osobowych oraz zasad przetwarzania danych osobowych,
 • przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż.,
 • przestrzeganie dyscypliny pracy,
 • dbałość o mienie społeczne, ład i estetykę miejsca pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie aplikacji w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Nysie, ul. Kolejowa 15 – parter pok. 01, w terminie do dnia 5 sierpnia 2022 r.

Aplikacja powinna zawierać:

 • list motywacyjny,
 • życiorys – curriculum vitae z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 • kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie lub w Biurze Kadr Urzędu Miejskiego w Nysie,
 • kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu w ramach umowy o pracę (jeżeli kandydat takie posiada),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego składa kserokopię dokumentu potwierdzającą znajomość języka polskiego:
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

Formularz kwestionariusza osobowego jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie i w Biurze Kadr  Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Nysie jest opublikowany w BIP na stronie internetowej www.nysa.pl – „Praca w Urzędzie”.

Zatrudnienie osoby na zastępstwo nie wymaga przeprowadzenia naboru zgodnie z przepisami art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022  poz. 530).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

 • 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Nysie
  z siedzibą w Nysie, ul. Kolejowa 15, kod pocztowy 48-300, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 77 4080500, reprezentowana przez Burmistrza Nysy;
 • 2) sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Nysa, to adres korespondencyjny: ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • 3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie
  6 ust. 1 lit b) oraz c) unijnego rozporządzenia RODO w związku w z procesem rekrutacji tj. naboru na wolne stanowisko urzędnicze, nawiązaniem stosunku pracy i spełnieniem obowiązków z tym związanych ciążących na pracodawcy;
 • 4) jeżeli w dokumentach poda Pan/Pani dane, o których mowa w art. 9 ust 1 RODO konieczna będzie zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. A RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie;
 • 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w przepisach prawa;
 • 6) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 • 7) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
 • 8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy;
 • 9) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane”.
© 2021 Radio Nysa